Договір публічної оферти з надання послуг зі створення веб-сайту

 

Публічна оферта

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Наведена нижче інформація є публічною офертою ФОП Вислоух Володимир Миколайович (надалі — Виконавець) будь-якій юридичній особі, фізичній особі-підприємцю чи фізичній особі резиденту або нерезиденту України (надалі — Замовник, а разом Сторони) укласти Договір про надання послуг зі створення та/або просування веб-сайту (надалі — Договір) на підставі статті 633 Цивільного кодексу України.

1.2. Договір публічної оферти є публічним та, згідно ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх споживачів, повне і беззастережне прийняття умов якого вважається акцептом даного Договору між Замовником і Виконавцем та засвідчує факт його укладання. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього договору публічної оферти: – факт відправлення листа з форми зворотного зв’язку Замовника на веб-сайті Виконавця та оформлення Замовлення Послуг Виконавця на веб-сайті Виконавця https://uveb.net– оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та на відповідних сторінках вебсайту Виконавця https://uveb.net – письмове (в т. ч в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення Замовника про прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти, зазначену на сайті https://uveb.net/oferta.html

1.3. Умови договору публічної оферти діютьз моменту його розміщення в мережі Інтернет за посиланням https://uveb.net/oferta.html

1.4. Здійснюючи акцепт Договору Замовник дає повну згоду на обробку своїх персональних даних Виконавцем.

1.5. Виконавець вправі періодично оновлювати умови договору публічної оферти на власний розсуд. Такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту за посиланням https://uveb.net

У разі незгоди з такими змінами Замовник має право припинити замовлення послуг та дію договору-оферти з ним, попередивши Виконавця і надіславши електронного листа на адресу te@at.ua та оплативши повну вартість наданих послуг протягом 3 (трьох) робочих днів.

1.6. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець зобов'язується надати послуги зі створення веб-сайту (далі по тексту «Сайт», «Веб-сайт», «Роботи», «Послуги» ) відповідно до вимог та в обсязі, описаних в Технічному завданні (далі по тексту «ТЗ»), що є невід'ємною частиною Договору.

2.2. Замовник зобов'язується забезпечити умови та надати інформацію, необхідну для виконання Виконавцем його зобов'язань, прийняти та оплатити надані Виконавцем послуги (виконані роботи).

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ (РОБІТ) ТА ОПЛАТА

3.1. Вартість послуг (робіт) визначається на підставі складеного та узгодженого Сторонами ТЗ.

3.2. Послуги (Роботи) надаються на підставі 75% передоплати вартості, яка вноситься Замовником на розрахунковий рахунок Виконавця протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту укладення даного Договору. Виконавець має право не приступати до надання послуг (виконання робіт) до отримання передоплати, якщо інше не зазначено в ТЗ. Всі терміни надання послуг (виконання робіт), зазначені в ТЗ, визначаються з моменту отримання передоплати. Моментом оплати Послуг (Робіт) вважається час зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

3.3. Замовник здійснює оплату 25% вартості послуг (робіт) протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту повідомлення Виконавцем Замовника про остаточне завершення створення веб-сайту електронним листом на електронну адресу, вказану в ТЗ. 1 Публічна оферта

3.4. Виконавець має право припинити надання послуг (виконання робіт) або притримати надання результату робіт Замовнику у випадку порушення Замовником порядку розрахунків, визначених цим Договором та ТЗ.

3.5. У разі неможливості надання послуг (виконання робіт), що виникла з вини Замовника, послуги (роботи) підлягають оплаті в розмірі фактично понесених Виконавцем витрат.

3.6. У випадку, коли неможливість надання послуг (виконання робіт) виникла за обставин, за які жодна із сторін не відповідає (форс-мажор), Замовник відшкодовує Виконавцю фактично понесені ним витрати.

3.7. При замовленні додаткових послуг (робіт), збільшенні об’єму послуг (робіт) або їх параметрів, які не входили у погоджене ТЗ або потребі внесення змін (переробці) у вже готові (завершені) етапи Сторони погоджують вартість додаткових послуг (робіт)/переробок. Виконавець приступає до надання додаткових послуг (робіт)/переробок після отримання передоплати у розмірі 100% їх вартості.

3.8. З погодженого переліку послуг (робіт) не можуть бути вилучені послуги (роботи), які роблять неможливим завершення проекту в цілому.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА (АБО) ВИКОНАННЯ РОБІТ

4.1. Після отримання попередньої оплати згідно з п.3.2. Сторони приступають до підготовки та опрацювання інформаційних матеріалів.

4.2. Сторони дійшли згоди про наявність інформаційних матеріалів, необхідних для надання послуг (виконання робіт):

4.2.1. Замовник готує самостійно та зобов'язується забезпечити Виконавця всіма інформаційними матеріалами, необхідними для виконання робіт (надання послуг) та призначеними для розташування або функціонування майбутнього веб-сайту, до початку виконання робіт (надання послуг), зокрема але не виключно текстами, зображеннями, фотографіями, наповненням таблиць для баз даних, логотипами, тощо;

4.2.2. Якщо Замовник немає в наявності інформаційних матеріалів, необхідних для виконання робіт (надання послуг), то він на власний вибір або доручає Виконавцю їх розробку та/або придбання або доручає Виконавцю розмістити умовне наповнення.

4.2.3. Текстові матеріали повинні бути надані у текстових форматах файлів (texte, doc), а графічні матеріали – у форматах файлів jpg, if, bps, pdf, tc, psd.

4.3. Замовник підтверджує, що він володіє всіма необхідними правами на розміщення на майбутньому веб-сайті інформації, зображень, фотографій, торгових знаків, які він надає Виконавцю.

4.4. Підготовка інформаційних матеріалів передує початку робіт по договору і Виконавець має право не приступати до виконання подальших робіт до отримання наповнення майбутнього веб-сайту.

4.5. Після отримання від Замовника наповнення веб-сайту та узгодження з ним вимог до майбутнього веб-сайту, зокрема його вигляду, наповнення, функціонування, тощо, Виконавець готує уточнене технічне завдання, яке деталізує об’єм робіт, їх оцінку та технічні параметри послуг.

4.6. Якщо в процесі підготовки уточненого технічного завдання та/або надання послуг Сторони прийдуть до згоди, щодо зміни об’єму робіт (послуг) або їх параметрів, реалізації іншої, ніж передбачалося функціональності, у порівнянні з початковим технічним завданням то сторони погоджують змінену вартість робіт (послуг) та уточнюють терміни надання послуг в додатках до даного Договору. Якщо в процесі виконання робіт (надання послуг) Сторони працюють згідно з початковим технічним завданням то вартість робіт (послуг) не переглядається.

4.7. Процес розробки веб-сайту:

4.7.1. Процес розробки веб-сайту поділяється на етапи згідно з ТЗ. 2 Публічна оферта

4.7.2. Виконавець інформує Замовника, про хід виконання робіт (надання послуг) та завершення етапів. Виконавець повідомляє Замовника про завершення етапу електронний листом на електронну адресу, вказану в ТЗ.

4.7.3. Замовник має право висловити свої зауваження щодо завершення етапів робіт, якщо вони не відповідають погодженому основному або уточненому технічному завданні з посиланням на відповідний пункт технічного завдання. Якщо Замовник немає заперечень по завершенню етапів робіт протягом 3 (трьох) робочих днів після повідомлення про завершення етапів робіт, то Сторони вважають, що етап прийнято і Виконавець переходить на наступного етапу робіт.

4.7.4. Сторони підписують Акти про надання послуг по завершених етапах. В одному Акті про надання послуг може міститися перелік етапів, які були завершені.

4.7.4.1. Факт отримання Послуг Замовником підтверджується Актом приймання-передачі наданих Послуг (далі – Акт), що підписується Сторонами (або підписується Виконавцем в односторонньому порядку у випадках, передбачених даним Договором).

4.7.4.2. Виконавець зобов’язаний надіслати Замовнику підписаний рахунок (інвойс) та підписаний Акт у 2 -х примірниках поштою (попередньо, електронна копія рахунку та Акту може бути надіслана електронною поштою). Замовник зобов’язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання Акту підписати його та направити Виконавцю поштою 2-й примірник Акту, а у разі незгоди з підписанням Акту – свої письмові заперечення.

4.7.4.3. У разі, якщо протягом 1-го (одного) місяця з моменту направлення Замовнику Акту, на поштову адресу Виконавця не надійшов підписаний Замовником 2-й екземпляр Акту або письмові заперечення проти підписання Акту, Виконавець підписує Акт приймання-передачі наданих Послуг в односторонньому порядку.

4.7.5. При наявності додаткових робіт Сторони підписують Акти про надання послуг по додаткових роботах.

4.8. Замовник має право у будь-який момент запропонувати внесення змін у вже завершені етапи робіт та уточнити параметри робіт описані у технічному завдані. Таку ситуацію Сторони розглядають як замовлення додаткових робіт та погоджують їх об’єм, додаткову вартість та терміни виконання в додатках до даного Договору. Зокрема але не виключно, додатковими роботами вважаються:

4.8.1. розробка додаткових макетів та/або дизайну сторінок, внесення змін у верстку сторінок, в т.ч. пов’язана зі зміною структури сайту або заміною інформаційних матеріалів отриманих від Замовника;

4.8.2. розробку, пошук та підготовку текстового наповнення;

4.8.3. розробку або інтеграцію додаткових програмних модулів;

4.8.4. розробку або переробку розділів веб-сайту, сторінок, панелей навігації;

4.8.5. підключення або зміну мовних версій сторінок, в т.ч. з необхідністю внесення змін в дизайн та верстку;

4.8.6. створення баз даних та інтеграцію з зовнішніми базами даних та інформаційними системами;

4.8.7. перехід на іншу програмно-апаратну платформу;

4.8.8. реєстрація доменних імен, хостинг, технічна підтримка доменів;

4.8.9. обробка графічних матеріалів, редагування текстових матеріалів Замовника;

4.8.10. розташування на веб-сайті великих об’ємів даних;

4.8.11. придбання та виготовлення інформаційних матеріалів, в т.ч текстів, фотографій;

4.8.12. внесення контенту після завершення робіт по розробці веб-сайту та/або заміна контенту;

4.8.13. інші непередбачені в технічному завданні послуги (роботи). 3 Публічна оферта

4.9. Вартісна та кількісна в годинах оцінка додаткових робіт погоджується Сторонами і залежить від об'єму та особливостей робіт.

4.10. Загальний термін надання послуг (виконання робіт), зазначений в ТЗ.

4.11. Сторони дійшли згоди, щодо інформаційного наповнення готового веб-сайту:

4.11.1 З того інформаційного наповнення яке було отримане від Замовника до розробки структури веб-сайту, Виконавець розташовує наповнення:

4.11.1.1. для розділів веб-сайту, для яких не передбачено інтерфейси управління;

4.11.1.2. для розділів веб-сайту, для яких передбачено інтерфейси управління Виконавець розташовує частково, таким чином, щоб Замовник міг оцінити як будуть виглядати сторінки веб-сайту з наповненням;

4.11.2. Всі інші матеріали, а також такі, які надійшли від Замовника пізніше, розташовуються ним самостійно через інтерфейс управління.

4.11.3. Якщо об’єм інформаційного наповнення, який потрібно розмістити на веб-сайті на момент його здачі буде більшим, ніж очікувалося на початку розробки, це буде вимагати конвертації масивів даних та/або їх обробки або виникне потреба у внесенні інформаційного наповнення (контенту веб-сайту) який Замовник надав після завершення розробки веб-сайту, то Сторони вважають це замовленням додаткових робіт.

4.11.4. Якщо Замовник не надав певний контент (тексти або зображення), а вигляд сторінок веб-сайту передбачає їх наявність то Виконавець розташовує на їх місці умовний або тестовий контент. Цим контентом може бути довільна інформація отримана з відкритих джерел, в т.ч. нетематична для даного веб-сайту.

4.11.5. Сторони дійшли згоди, що Замовник врегульовує претензії третіх сторін по правах на інформацію розташовану на веб-сайті, і яка є захищена авторськими правами при їх наявності. Виконавець при розташуванні інформаційних матеріалів використовує інформацію надану Замовником або отриману з відкритих джерел по якій явно не вказано обмеження на її використання.

4.11.6. Інформаційне наповнення, яке розробляв Виконавець розташовує Виконавець.

4.12. Після закінчення робіт по розробці веб-сайту сторони підписують акт надання послуг, у порядку визначеному п.4.7.4 цього договору.

4.13. Протягом 5 робочих днів з моменту підписання акту наданння послуг Виконавець передає Замовнику готовий веб-сайт (файли) у цифровому вигляді.

4.14. Виконавець зобов'язується дотримуватися термінів розробки веб-сайту, обумовлених даним Договором. Замовник зобов’язується вирішувати робочі питання та надавати необхідну інформацію по ходу виконання проекту. Виконавець не несе відповідальність за затримку робіт пов’язану з тим, що замовник тривалий час приймає рішення щодо погодження окремих етапів робіт або не надав інформаційні матеріали.

4.15. Наявність на готовому веб-сайті тестового або умовного контенту, якщо Замовник не надав його вчасно в обумовлені терміни не може бути причиною відмови або перенесення термінів прийняття робіт та розрахунків за надані послуги (виконані роботи).

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1.Виконавець зобов’язується:

5.1.1. Виконати роботи або надати послуги передбачені в Додатку №1 (Технічному завдані) даного Договору в терміни передбачені Договором.

5.1.2. Інформувати Замовника в будь-який час на його запит про хід роботи на будь-якому етапі створення вебсайту. 4 Публічна оферта

5.1.3. Безоплатно виправити недоліки у результатах робіт, якщо результати робіт не відповідають погодженому ТЗ, і які були виявлені до затвердження Замовником етапів робіт.

5.1.4. Безоплатно виправити за вимогою Замовника виявлені недоліки після підписання акту здачі-приймання робіт (наданих послуг), але за умов що дані недоліки не могли бути виявлені під час звичайного способу прийняття робіт (приховані недоліки), та за умов, що ці недоліки виявлені протягом 30 днів з моменту підписання акту здачіприймання робіт (наданих послуг).

5.1.5. Негайно повідомити Замовника і до одержання від нього вказівок призупинити роботи при виявленні:

5.1.5.1. непридатності або недоброякісності наданої інформації або технічної документації;

5.1.5.2. можливих несприятливих для Замовника наслідках виконання завдання;

5.1.5.3. інших незалежних від Виконавця обставин, що можуть вплинути на якість роботи або неможливість її завершення в термін.

5.1.6. Демонструвати Замовнику готові частини веб-сайту для ознайомлення з ходом робіт на власній технічній площадці.

5.1.7. Надавати консультації Замовнику щодо адміністрування веб-сайту протягом 2 тижнів з моменту підписання акту здачі-приймання робіт (наданих послуг) загальною тривалістю 2 години. Запити на консультації надсилаються виключно в електронній формі. Консультації можуть проводитися у формі зустрічі в офісі Виконавця, телефонній розмові, skyp-конференції, дистанційному підключенні до екрану.

5.2. Виконавець має право:

5.2.1. Не приступати до роботи, а почату роботу призупинити у випадках, коли порушення Замовником своїх обов'язків за даним Договором перешкоджає виконанню даного Договору Виконавцем.

5.2.2. Відмовитися від виконання даного Договору у випадках, коли Замовник, незважаючи на своєчасне й обґрунтоване попередження з боку Виконавця про обставини, зазначених у п. 5.1.5. даного Договору, протягом 7 днів не замінить непридатні або недоброякісні матеріали і технічну документацію, не змінить вказівок про спосіб виконання роботи, або не застосує інших заходів для усунення зазначених обставин.

5.2.3 Не виправляти виявлені недоліки, якщо вони не виявлені у терміни та на умовах передбачених п. 5.1.3. та п. 5.1.4. даного Договору.

5.2.4. У разі потреби залучати для виконання своїх обов'язків третіх осіб.

5.2.5. Не повертати отримані платежі Замовнику, у разі відмови Замовника від продовження виконання робіт за цим Договором Виконавцем.

5.2.6. Вимагати додаткового строку та додаткової оплати для виконання робіт які не були передбачені Договором або Технічним завданням, але виникли з ініціативи Замовника в процесі роботи.

5.2.7. Не передавати та не надавати доступ Замовнику до робочих частин веб-сайту (комп’ютерних файлів) до моменту завершення розрахунків згідно з п.3.2-3.3

5.2.8. Розмістити гіперпосилання на веб-сайт goldwebssolutions.com в нижній частині головної сторінки, таким чином, щоб воно не порушувало загальний дизайн.

5.2.9. Виконувати роботи по розробці веб-сайту на власний розсуд, якщо вони явно не описані у технічному завданні виходячи з найбільш сприятливого для Замовника рішення.

5.2.10. Не виконувати відновлення роботи веб-сайту у випадку припинення його коректного функціонування пов’язаного з втручанням працівників Замовника, а також третіх осіб, в т.ч. неавторизованого втручання, а також пов’язану з технічними проблемами хостингу та мереж.

5 Публічна оферта

5.3. Замовник зобов’язується:

5.3.1. Оплатити роботу Виконавця в розмірі і строки, зазначені в даному Договорі.

5.3.2. Надавати Виконавцю інформацію, що підлягає розміщенню на веб-сайті та є необхідною для виконання робіт (надання послуг) Виконавцем, у погоджених форматах і носіях, та у встановлених Договором термінах.

5.3.3. Замовник зобов'язується надати компетентного співробітника для консультацій та роботи над проектом спільно з Виконавцем, та вказати офіційну електронну адресу для надсилання електронних листів. Ці відомості мають бути зазначені або в Акцепті цього договору або надані у найближчий час після акцепту цього договору.

5.3.4. Під час затвердження варіанту графічного ескізу сайту повідомити Виконавця про технічні параметри сервера на якому повинен бути розміщений веб–сайт.

5.3.5. У випадку відмови Замовником від виконання робіт за цим Договором на будь-якій стадії, Замовник зобов’язується повідомити про це Виконавця письмово (шляхом надсилання електронного листа з офіційної електронної адреси) та одночасно надіславши йому всі отримані матеріали.

5.3.6. Замовник зобов’язується не використовувати та не передавати третім особам надані йому для погодження варіанти графічних ескізів веб-сайту, макетів дизайну веб-сайту.

5.4. Замовник має право:

5.4.1. У будь-який час перевіряти хід і якість робіт, виконуваних Виконавцем, не втручаючись в його діяльність.

5.4.2. Вимагати безоплатного усунення виявлених недоліків у результатах робіт, якщо результати робіт не відповідають погодженому ТЗ, і які були виявлені до затвердження Замовником етапів робіт.

5.4.3. Вимагати безоплатного усунення виявлених недоліків після підписання акту здачі-приймання робіт (наданих послуг), за умов що дані недоліки не могли бути виявлені під час звичайного способу прийняття робіт (приховані недоліки), та за умов що ці недоліки виявлені протягом 30 днів з моменту підписання акту здачі-приймання робіт (наданих послуг).

5.4.4. Вибирати сервер на якому буде розміщений веб-сайт в майбутньому.

5.5. Виконавець не несе відповідальності за:

5.5.1. Несправності обладнання, в т.ч. серверів, комп'ютерних мереж, мобільних мереж, мережі Інтернет, клієнтських комп'ютерів та інших пристроїв, які використовуються для роботи або перегляду веб-сайту розробленого згідно даного Договору і які не перебувають під безпосереднім контролем та впливом Виконавця.

5.5.2. Втручання неавторизованих осіб, в т.ч. працівників Замовника, а також третіх осіб, як під час розробки вебсайту, так і після завершення (здачі робіт) які призвели до порушення функціонування веб-сайту, як і в цілому так і його частин, в т.ч. випадкового, видалення або модифікації файлів, баз даних.

5.5.3. Виконавець повідомив Замовника про особливості функціонування програмних продуктів і Сторони дійшли згоди стосовно функціонування веб-сайту після завершення робіт:

5.5.3.1. Замовник вирішує питання збереження розробленого веб-сайту, створення резервних копій, контроль за відсутністю зайвого контенту (наповнення) веб-сайту, відсутністю комп'ютерних вірусів, в т.ч. після випадкового псування працівниками Замовника, після неавторизованого або зловмисного втручання третіх осіб, самостійно або із залученням сторонніх спеціалістів на власний розсуд.

5.5.3.2. Якщо виникла потреба у модифікації веб-сайту, ремонту або його відновленні то Сторони укладають окремий договір на ці послуги (роботи).

5.5.3.3. Замовник поінформований та розуміє, що існують ризики випадкового псування веб-сайту як його працівниками, так і третіми особами. 6 Публічна оферта

5.5.3.4. Замовник розуміє, що через деякий час (орієнтовно через 3 місяці) може виникнути потреба оновлення програмного ядра веб-сайту, його компонентів, в т.ч. розроблених третіми сторонами, а також серверного системного та прикладного програмного забезпечення. Проведення цих робіт проводиться згідно окремого Договору.

6. МАЙНОВІ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

6.1. Виконавець передає Замовнику майнові авторські права на виготовлений згідно з даним Договором веб-сайт після завершення робіт.

6.2. Передача майнових авторських прав відбувається в момент підписання актів здачі-приймання робіт (наданих послуг), в порядку передбаченом у п.4.7.4 цього договору.

6.3. У передані згідно з п.6.1. права входять: – права на дизайн та тексти, розроблені Виконавцем згідно з даним Договором; – права на програмний код, в т.ч. верстку розроблені Виконавцем згідно технічного завдання; – права на фотографії та інші авторські матеріали третіх сторін, придбання та/або використання яких, було передбачено при наданні послуг (виконанні робіт), переходять до Замовника в межах, регламентованих їх правовласниками.

6.4. У передані згідно з п.6.1. права не входять: – права на програмний код, який розповсюджується згідно з ліцензіями GNU GiL; – права на програмний код, придбаний як модулі та/або програмні компоненти Виконавцем та використані для надання послуг (виконання робіт); – права на всі рішення, які надавалися Замовнику Виконавцем для розгляду, і не були прийняті, в т.ч. дизайн, тексти, тощо.

6.5. Права, передані згідно з п.6.1. не обмежені в часі та території використання.

6.6. Вартість переданих авторських майнових прав та авторська винагорода входить до вартості цього Договору.

6.7. Авторські права та інші права інтелектуальної власності на інформацію та/або матеріали, описи, інструкції, тексти, зображення, фотографії, тощо, надані Виконавцю для створення веб-сайту Замовником залишаються за Замовником.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором, Сторони несуть відповідальність яка передбачена чинним законодавством та цим Договором. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

7.2. Сторони домовилися, що усі спори, пов’язані із виконанням цього Договору, будуть розглядатися за законодавством України.

7.3. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

7.4. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

7.5. Відповідальність за зміст веб-сайту перед третіми особами несе Замовник.

7 Публічна оферта

7.6. Виконавець не несе відповідальність за зміст інформації представленої на розробленому згідно даного Договору веб-сайті.

7.7. Виконавець не несе відповідальність за затримку розробки через те що Замовник не надав або невчасно надав матеріали для наповнення веб-сайту, необхідні дозволи, копії документів та іншу інформацію, яка необхідна для здійснення робіт (надання послуг) згідно даного Договору, або тривалий час приймав рішення.

8. ФОРС – МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ.

8.1. Сторони, що уклали цей Договір, звільняються від зобов’язань за цим Договором у випадку настання обставин непереборної сили (стихійне лихо, пожежі, повені, блокади, ембарго на експорт і імпорт, зміни чинного законодавства, дії урядових та законодавчих органів), які перешкоджають виконанню цього Договору. Настання обставин непереборної сили повинно бути підтверджено компетентними державними органами.

8.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Договір вступає в силу з дня отримання Виконавцем Акцепту від Замовника.

9.2. Договір діє з дня укладення (Акцепту) і діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов’язань в повному обсязі .

9.3. Припинення дії Договору не звільняє Сторони від виконання своїх зобов’язань, які виникли під час дії Договору.

9.4. Сторони свідчать, що повідомили одна одній всі відомі на день укладення Договору обставини, що в тій чи іншій мірі можуть впливати на договірні відносини Сторін.

9.5. Виконавець має право змінювати умови цієї оферти в односторонньому порядку. Зміни до оферти набирають чинності в день їх публікації на веб-сайті Виконавця.

9.6. Договір може бути розірваний достроково за взаємною згодою сторін. У випадку, якщо Договір розривається до завершення робіт передбачених ТЗ, взаєморозрахунки між сторонами визначаються додатковою угодою.

9.7. Якщо інше не передбачено Додатком до Договору, після того, як Замовником була внесена передоплата та Виконавець приступив до виконання Договору, але до моменту здачі робіт за відсутності будь-яких винних дій Виконавця, Замовник має право розірвати Договір письмово попередивши про це Виконавця за 7 (сім календарних днів до дати розірвання Договору. Внесена передоплата в даному випадку не повертається.

9.8. Якщо інше не обумовлено Додатком до Договору, у випадку, якщо Договір розривається за ініціативою Замовника, а обсяг робіт виконаних Виконавцем до цього моменту перевищує суму внесеної Замовником передоплати, то на підставі діючих цін Виконавця та акту про роботи, виконані до моменту розірвання Договору, робиться розрахунок заборгованості Замовника перед Виконавцем, яка погашається протягом 3-х робочих днів з моменту підписання сторонами (акцепту) даного акту.

10. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Замовник зобов’язується використовувати веб-сайт легальним чином і не вимагати від Виконавця розташування матеріалів або розробки веб-сайту який буде містити інформацію заборонену для публікації в мережі Інтернет або функціонувати всупереч загальноприйнятим нормам використання мережі Інтернет та законодавству України.

10.2. У вартість послуг по створенню сайту не входить (якщо інше не обумовлено в Додатковій угоді до договору):

● Виведення сайту на високі позиції у видачі пошукових систем (наприклад, Googlе та будь-яких інших.

● Зовнішня SEO оптимізація сайту, розміщення контекстної, таргетованої та будь-яких інших видів реклами. 8 Публічна оферта

● Дизайнерське оформлення листів, які приходять користувачам сайту (листи-підтвердження реєстрації, підтвердження замовлення, шаблон-листи для розсилки новин і т.д).

● Реєстрація та ведення груп (профілів, сторінок компанії) в соціальних мережах.

● Оплата доменного імені або хостингу замовника (контроль за балансом і термінами Замовник здійснює самостійно).

● Купівля або продовження ліцензії CMS, модулів, плагінів, шаблонів, зображень, шрифтів.

● Виконання будь-яких робіт (надання послуг), що не були описані в Технічному завданні.

● Створення логотипу або інших елементів фірмового стилю (візитки, листівки, фірмові бланки і т.п.).

● Адаптація та забезпечення коректного функціонування модулів або елементів сайту (шрифти, анімація, калькулятори тощо), які розроблялися для Замовника третіми особами; інтеграція з модулями, програмними комплексами та елементами сайту, що розроблялися для Замовника третіми особами.

● Налаштування сервера Замовника.

● Повторне перенесення сайту на інший хостинг і прив'язка доменних імен.

● Контроль за дотриманням термінів з надання Замовником матеріалів або затвердження проміжних етапів роботи.

● Контроль за термінами і якістю роботи третіх осіб, яких залучає Замовник (фотографи, копірайтери та інші).

● Оновлення контенту сайту (завантаження додаткових фотографій або заміна поточних фотографій товарів, завантаження додаткового опису, характеристик і т.д.).

● Доопрацювання елементів дизайну і функціональних модулів сайту після їх письмового затвердження Замовником.

● Виїзд до Замовника та надання послуг його представникам, обговорення деталей співпраці підписання договорів за місцем знаходження Замовника оплачується Замовником додатково.

● Надання Замовнику професійних консультацій Виконавцем крім тих, що зазначені у ТЗ.

10.3. Замовнику рекомендовано замовляти перераховані у п. 10.2 послуги у Виконавця з укладанням окремих угод.

10.4. Всі особливості реалізації робіт, істотні для Замовника, повинні бути в явній формі відображені в ТЗ. Якщо в ТЗ не зазначені вимоги Замовника, то форма їх реалізації залишається на розсуд Виконавця і не може бути причиною для відмови від прийому наданих послуг (виконаних робіт).

10.5. Будь-яка домовленість між Сторонами, яка виходить за межі цього Договору, повинна бути письмово підтверджена Сторонами у формі доповнення до цього Договору.

10.6. Сторони мають право вести листування і пересилати документацію по електронній пошті (на визначені в ТЗ адреси) через Інтернет. Підтвердженням отримання інформації є зворотна відповідь другої сторони електронною поштою. Всі документи, листи, заявки і т.д., отримані по електронній пошті мають силу оригіналу. Листування по електронній пошті між Замовником та Виконавцем в рамках даного Договору є офіційним листуванням, що підтверджує процес робіт які виконувались (послуг які надавались) за даним Договором. У разі виникнення суперечки за цим Договором і неможливості його врегулювання мирним шляхом листування по електронній пошті може бути використане в якості офіційного підтвердження виконуваних робіт (наданих послуг).

10.7. Виконавець має право розмістити посилання на розробленому Сайті на свій або аналогічний за змістом сайт і демонструвати продукт іншим особам в рекламних цілях своєї діяльності.

10.8. Приступаючи до роботи та в процесі її виконання, Виконавець має право вивчати і використовувати існуючі на ринку аналоги продукту, що розробляється.

10.9. Виконавець у присутності Замовника роботу не виконує.

10.10. Виконавець веде переговори та узгодження питань зі створення Сайту тільки з представниками Замовника, які приймають рішення і/або зазначеними контактними особами в ТЗ.

10.11. Виконавець не виконує робіт (не надає послуг) відповідно до ідей Замовника, в реалізації яких не бачить гідного втілення.

10.12. Процес створення веб-сайту проводиться згідно з технічним завданням і на професійний розсуд Виконавця.

10.13. Зауваження та побажання щодо наданих послуг повинні бути конкретними і аргументованими. Загальні фрази не є аргументами. 9 Публічна оферта

10.14. Порушення у строках передачі інформації та матеріалів для внесення на сайт (контенту) Виконавцю, є безумовною підставою для внесення контенту з Інтернету або інших джерел на розсуд Виконавця.

10.15. У власність Замовника переходить одна фінальна версія сайту та макету дизайну (якщо такий існує). Додаткові, концептуальні або ескізні варіанти є власністю Виконавця і можуть бути викуплені Замовником.

10.16. Якщо будь-яке положення цього Договору визнається судом недійсним або таким, що втратило силу, то недійсність цього положення не тягне визнання недійсними інших положень цього Договору і всі інші положення залишаються в силі.

РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Фізична особа Вислоух Володимир Миколайович

Юридична адреса:

46022, Тернопільська обл., м.Тернопіль, вул.Клима Савури,10/125

Ідентифікаційний номер 3084211675

IBAN UA353387830000026007055118293